...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ทักทาย


...สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมบล็อกอันสวยงามด้วยความยินดี ครูส้มโอขอบอกว่าบล็อกนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ และประกอบการเรียนการสอน วิชา นาฏศิลป์ อันเป็นสิ่งที่สวยงามและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย...

ทำไมต้องเรียนรู้ศิลปะ ???

      .....กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมในความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคมตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คุณธรรม จริยธรรม

     คุณธรรมจริยธรรม คือ อะไร ???

คุณธรรม...เป็นสภาวะความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง
จริยธรรม...เป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์

...ดังนั้น คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงจำเป็นต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล