...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ทำไมต้องเรียนรู้ศิลปะ ???

      .....กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมในความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคมตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น